Vox Nostra  |  Wishes  |  Obituary

"ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚಿ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಹಿ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹಿಮ್ ಸಾಂ ಸಾವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್. ತೊ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಉಡ್ಪಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್  ಇಜಾಕ್ ಲೋಬೊಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್  ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲೋಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

 


ಬಿಶ್ಪ್ ಜೆರಿಕ್ ಫುಗಾರ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ "ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್. ದಿಯೆಸಿಜ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ದಿಯೆಸಿಜಿಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತಾ ವರ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚಿಂ ಧೋರಣಾಂ, ನಿಯಮಾ, ರಿತಿ, ರಿವಾಜಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಠರಾಯ್ತಾ. ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ತಿ ದಿಯೆಜಿಜ್ ವಾಡವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ. ತಾಣೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಭೋವ್‌ಚ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆನ್, ಸುಲಲಿತ್ ರೀತಿನ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿನ್ ತಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆನ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿಕ್ ನವ್ಯಾ ದಿಯೆಸಿಜಿ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ."


"ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ವರ್ತೆ ಉಮೆದಿನ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ತುಮ್ಚೆ ಸಯ್ರೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಪಾಸೂನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್‌ಚ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಫುಡ್ಕಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ವರ್ತೊ ಧಿಗೊ. ಶ್ಹಭಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಗಾರಾಂನೊ. ಶ್ಹಭಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆನಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಂನೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಒಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್."

 

 


ಕಾಡ್ದಿನಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಡ್ಪಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ "ತುಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಘರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗಾಜಾಯ್. ಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ತಾ ತೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ತಾ."


ಸಾಂ ಸಾವೆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಉಲವ್ನ್ "ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಭಾಶೆನ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್. ಫುಡ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಾದೆಪಣಾನ್ ತೊ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಡ್ಪಿಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿಂ ದೋನ್ ಕುಡಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ದಫ್ತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಗೋಡವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್."


ಕಾರ್ಯವೆಳಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆದ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ಫಿಲಿಪ್ ಪಿಂಟೊ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಆದ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪೋಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ಶ್ರೀ ರೋನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಅಯೋಗಾಚಿ ಉಪಾಧಕ್ಶಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಬಾಪ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಹಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ "ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ" ಬ್ಯಾಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಿಸ್ಪ್ ಜೆರಿ ಸವೆಂ ಬಾಪ್ ಜೋನ್ ರುಮಾವ್, ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ, ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೋನ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಚ್ಯಾ ಸಹಭೆಟವ್ಣೆ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಕ್ಲೇಮೆಂಟೊ ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಡೆಸಾನ್ ಇಂಗ್ಳಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

 News & Photos: Ancy D'Souza, Paladka

 

Comments powered by CComment

Contact Us

Bishop’s House, Udupi - 576 101, KARNATAKA, INDIA
Cell: 9141031600(O)
Email: [email protected]