Print

 

1.   Piyad Saibin Chapel - Bolargudde : Udyavar Parish
2. St. Antony Chapel - Devalkunda : Tallur Parish
3. St. Antony Chapel - Manjarpalke : Belman Parish
4. St. Paul Chapel - Nilavar : Brahmavar Parish
5. St. Peter Chapel - Polipu : Yermal Parish
6. St. Ann’s Chapel - Thottam : Thottam Parish  
7. St. Joseph Vaz Chapel    - Kannada Kudru   : Gangolli Parish