Print

Dean : V. Rev. Fr Stany Tauro, Kundapur Deanery
Parishes :  
  1 : Basrur
  2 : Belve
  3 : Byndoor
  4 : Kundapur
  5 : Gangolli
  6 : Kota                   
  7 : Koteshwar                     
  8 : Padukone
  9 : Piusnagar
  10 : Tallur
  11 : Trasi
  12 : Kerekatte
  13 : Kandlur