Print

Dean : V. Rev. Fr Valerian Mendonca, Kallianpur Deanery
Parishes :  
  1 : Barkur
  2 : Brahmavar
  3 : Kolalgiri
  4 : Kallianpur-Milagres
  5 : Kallianpur-Mount Rosary
  6 : Thottam
  7 : Kemman                                       
  8 : Pethri
  9 : Sastan